کاربر جدید


حساب دانشجویی

حساب والد

حساب معلم


  • نوع حساب "مادر" را گسترش حساب دانشجو با حق برای دیدن فعالیت های انجام شده توسط فرزندان خود (حساب دانش آموزان) ؛

  • پدر و مادر می تواند برای مشق شب چند زبانه برای کودکان خود ؛ ایجاد هر کودک می تواند برای مشق شب در زبان مورد نظر خود را انجام دهد ؛

  • پدر و مادر می تواند برای مشق شب تمام بچه ها و مشاهده نتایج ؛

  • پدر و مادر می توانند از طریق ایمیل در مورد مشق شب بچه ها ، تمرین های جدید و خبر های دیگر مطلع خواهند شد ؛

  • همه حساب مجانی است ولی حساب شما می تواند بدون اطلاع قبلی حذف شده اگر با شرایط این سایت منطبق نیست ؛

پدر و مادر ایجاد حساب کاربری پدر و مادر ایجاد حساب کاربری