ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập:

Mật khẩu:

NGƯỜI DÙNG MỚI

Sinh viên tài khoản Cha mẹ tài khoản Giáo viên tài khoản

Cấu hình

NEWSLETTER

Trò chơi


Trò chơi trên web Trò chơi trên nintendo Trò chơi trên PSP
zx81.zx81.free.fr zx81.zx81.free.fr zx81.zx81.free.fr

Chess

Sử dụng của GNU Chess cho việc điều chỉnh.

Go

Về phát là do hai người chơi đặt xen kẽ đen và trắng đá trên trống giao của một đường dây lưới điện.

Mancala

Các đối tượng của mancala trò chơi này thường được để nắm bắt thêm hạt hơn đối.


www.abinitio.no

Mahjongg

Bạn có để xoá bỏ gạch tương tự để giành chiến thắng.